Microsoft Malicious Software Removal Tool 5.63

Microsoft Malicious Software Removal Tool 5.63

Microsoft – 9,6MB – Freeware –
The Microsoft Windows Malicious Software Removal Tool checks computers running Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2000, and Windows Server 2003 for infections by specific, prevalent malicious software—including Blaster, Sasser, and Mydoom—and helps remove any infection found.

When the detection and removal process is complete, the tool displays a report describing the outcome, including which, if any, malicious software was detected and removed.

Microsoft releases an updated version of this tool on the second Tuesday of each month, and as needed to respond to security incidents. The tool is available from Microsoft Update, Windows Update and the Microsoft Download Center.

Tổng quan

Microsoft Malicious Software Removal Tool là một Freeware phần mềm trong danh mục Bảo mật được phát triển bởi Microsoft.

Phiên bản mới nhất của Microsoft Malicious Software Removal Tool là 5.63 , phát hành vào ngày 16/08/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 13/05/2009.

Microsoft Malicious Software Removal Tool đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 9,6MB.

Microsoft Malicious Software Removal Tool Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Microsoft Malicious Software Removal Tool!

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản